VOP

Preambula

Sprostredkovateľ, ktorým je spoločnosť HOUSE & WEBER s. r. o., so sídlom: Záhrebská 5264/13, 811 05 Bratislava, IČO: 53 654 048, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 151578 /B (ďalej len ,,sprostredkovateľ“), je subjekt, predmetom podnikania ktorého je okrem iných aj sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP”) platia pre sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností (ďalej len ,,služby“) bližšie špecifikovaných v dohode o sprostredkovaní (ďalej aj ako „dohoda“) sprostredkovateľom záujemcovi o sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností (ďalej len ,,záujemca“).

Tieto VZP sa použijú na dohodu medzi sprostredkovateľom a záujemcom, ak si zmluvné strany v dohode výslovne a písomne nedohodli niečo iné. VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej dohody. Záujemca uznáva tieto VZP za záväzné pre všetky plnenia, ktoré sa majú uskutočniť na základe dohody, ktorej sú súčasťou.

I. Uzavretie dohody

 1. Dohoda sa uzatvára na základe písomnej objednávky vystavenej sprostredkovateľom a potvrdenej záujemcom (ďalej len ,,objednávka“), ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu záujemcu,

  2. obchodné meno, sídlo, IČO sprostredkovateľa,

  3. označenie nehnuteľnosti,

  4. rozsah služieb,

  5. formu sprostredkovania (výhradné/ nevýhradné),

  6. odmenu a spôsob jej úhrady,

  7. dobu viazanosti,

  8. dátum a miesto vystavenia objednávky.

 2. Predmetom dohody je záväzok sprostredkovateľa obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti s treťou osobou (ďalej len ,,zmluva“) a záväzok záujemcu sprostredkovateľovi zaplatiť za poskytnutú služby odmenu  za podmienok stanovených v objednávke a v týchto VZP.

 3. K  uzavretiu  dohody  dochádza okamihom písomného potvrdenia objednávky záujemcom.

II. Povinnosti sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v dohode.

 2. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 3. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu uzavrieť zmluvu.

 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so záujemcom zmluvu. Za týmto účelom sprostredkovateľ zverejní ponuku/ dopyt nehnuteľnosti v elektronických a/alebo tlačených inzertných médiách, pričom rozsah a výber inzertných médií určuje sprostredkovateľ.

 5. V prípade ponuky nehnuteľnosti na predaj sa sprostredkovateľ zaväzuje nehnuteľnosť ponúkať za záujemcom požadovaných podmienok (kúpna cenu v prípade predaja a nájomné v prípade nájmu) pripočítajúc odmenu sprostredkovateľa ak sa záujemca a sprostredkovateľ nedohodnú inak.

 6. V prípade ak má záujemca záujem o kúpu nehnuteľnosti sprostredkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k vyhľadaniu nehnuteľnosti spĺňajúcej záujemcom požadované kritériá.

 7. Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od nehnuteľnosti zaväzuje:

  1. kľúče od záujemcu prevziať a o tejto skutočnosti spísať odovzdávací protokol,

  2. kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zničením,

  3. pri návšteve nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v nehnuteľnosti,

  4. navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti v vykonávaním činností podľa dohody, pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy/ obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti a/ alebo majetku záujemcu žiadna škoda,

  5. pri odchode nehnuteľnosť starostlivo uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu,

  6. po ukončení spolupráce kľúče záujemcovi odovzdať a o tejto skutočnosti spísať odovzdávací protokol.

III. Povinnosti záujemcu

 1. Záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi zaplatiť odmenu za podmienok stanovených v objednávke a v týchto VZP.

 2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním.

 3. Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebujú súčinnosť a informácie na dosiahnutie výsledku dohody. Záujemca je predovšetkým povinný na vyžiadanie predložiť sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie záujemcu disponovať s nehnuteľnosťou v rozsahu predpokladanom dohodou.

 4. Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky dokumenty, informácie a podklady, ktoré sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu dohody.

 5. Záujemca je povinný sprístupniť nehnuteľnosť:

  1. tretím osobám, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku nehnuteľnosti,

  2. osobám, ktoré konajú v mene sprostredkovateľa (zamestnanci alebo spolupracujúce osoby sprostredkovateľa),

  3. súdnym znalcom a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných informácií o nehnuteľnosti.

 6. V prípade výhradného sprostredkovania sa záujemca zaväzuje, že počas doby trvania dohody neuzavrie zmluvu o sprostredkovaní, ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie služieb totožných so službami, ktoré sú predmetom dohody.

 7. Ak sprostredkovateľ vykoná obhliadku nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola záujemcovi známa (napr. z obhliadky nehnuteľnosti prostredníctvom iného sprostredkovateľa), je záujemca povinný o tom sprostredkovateľa písomne informovať (napr. v protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr však na prvej obhliadke tretej osoby so sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že tretia osoba je záujemcovi neznáma. Ak sprostredkovateľ vykoná so záujemcom obhliadku nehnuteľnosti, ktorá bola záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr. iným sprostredkovateľom), je záujemca povinný o tom sprostredkovateľa písomne informovať (napr. v protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr však na prvej obhliadke nehnuteľnosti so sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že nehnuteľnosť je záujemcovi neznáma.

IV. Odplata a platobné podmienky

 1. Odplata sa pri uzatváraní každej dohody určí  individuálne a jej výška je uvedená v objednávke (ďalej len ,,odplata“). Sprostredkovateľ a záujemca potvrdzujú, že tento spôsob dojednania odplaty je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý.

 2. Odplata je garantovaná po celú dobu trvania dohody. Počas tejto doby sa odplata môže zmeniť len na základe písomnej dohody sprostredkovateľa a záujemcu.

 3. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odplatu v deň podpisu zmluvy ak sa sprostredkovateľ s záujemca nedohodnú inak.

 4. Sprostredkovateľ má nárok na odplatu aj za predpokladu, že k podpisu zmluvy došlo po skončení platnosti dohody, ak k uzavretiu zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa.

 5. Sprostredkovateľ má nárok na odplatu aj v prípade, ak záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti sprostredkovateľa zmluvu s treťou osobu, ktorú mu označil sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odplatu rovnako v prípade, ak záujemca uzavrie zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne spojená s osobou, ktorú mu označil sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak záujemca uzavrie zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú označil sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto zmluvy.

 6. Pre vylúčenie pochybností sa záujemca a sprostredkovateľ dohodli, že nárok na odplatu sprostredkovateľa je zachovaný aj v prípade, ak záujemca uzavrie zmluvu k takej nehnuteľnosti, ktorá mu  bola predstavená sprostredkovateľom, hoci jej parametre sú odlišné od tých, ktoré záujemca ako požadované uviedol sprostredkovateľovi alebo boli definované v dohode.

 7. Ak napriek splneniu záväzku sprostredkovateľa vyhľadať tretiu osobu, ktorá má záujem uzavrieť so záujemcom zmluvu, k uzavretiu zmluvy nedošlo z dôvodu na strane záujemcu, sprostredkovateľovi vzniká nárok na paušálnu náhradu výdavkov vo výške odplaty (ďalej len ,,paušálna náhrada výdavkov“). Záujemca a sprostredkovateľ potvrdzujú, že  výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na aktivitu sprostredkovateľa pri sprostredkovaní primeraná.

 8. V prípade výhradného sprostredkovania sprostredkovateľovi vzniká nárok na paušálnu náhradu výdavkov, ak záujemca uzavrie zmluvu bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa počas trvania dohody.

 9. Úhrada odplaty ako aj paušálnej náhrady výdavkov sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom medzi bankovými účtami záujemcu a sprostredkovateľa alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť odplatu v hotovosti len oprávnenej osobe sprostredkovateľa. Vzájomné pohľadávky sprostredkovateľa a záujemcu možno jednoznačne započítať. Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od záujemcu zálohu na úhradu paušálnej náhrady výdavkov alebo odplaty.

V. Zánik dohody

 1. Dohoda zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy príp. zánikom sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

 2. V prípade ak sa sprostredkovateľ a záujemca dohodli na nevýhradnom sprostredkovaní, je každá zo strán dohody oprávnená dohodu kedykoľvek písomne vypovedať.

 3. V prípade, ak sa sprostredkovateľ a záujemca dohodli na výhradnom sprostredkovaní, môže niektorá zo strán túto dohodu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo výhradné sprostredkovanie dojednané.

 4. Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej strane dohody, príp. neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.

 5. V prípade ak je dohoda uzavretá mimo prevádzkových priestorov sprostredkovateľa alebo na diaľku a záujemcom je spotrebiteľ, záujemca má právo odstúpiť od dohody bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od dohody uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia dohody. Pri uplatnení práva záujemcu na odstúpenie od dohody je záujemca povinný informáciu o odstúpení od dohody jednoznačným vyhlásením doručiť sprostredkovateľovi (napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla sprostredkovateľa alebo e-mailom na info@houseweber.sk). Na tento účel môže záujemca použiť vzorový formulár na odstúpenie od dohody, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke www.houseweber.sk. Lehota na odstúpenie od dohody je zachovaná, ak záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od dohody pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od dohody.

 6. Po odstúpení od dohody sprostredkovateľ bezodkladne vráti záujemcovi všetky platby, ktoré záujemca uhradil sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím dohody. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil záujemca, ak záujemca výslovne nepožiadal sprostredkovateľa o iný spôsob vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 7. Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od dohody, záujemca je povinný uhradiť sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto dohody.

 8. Záujemca nemôže odstúpiť od dohody podľa bodu 5 tohto článku VZP, ak sa poskytovanie služieb začalo po výslovnom súhlase záujemcu počas lehoty na odstúpenie od dohody, došlo k úplnému poskytnutiu služieb predpokladaných dohodou a záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb právo na odstúpenie od dohody.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia

  1. Všetky dohody a právne relevantné úkony zmluvných strán musia byť vykonané v písomnej    forme. Pre vylúčenie pochybností sa doručenie emailovej správy na emailovú adresu zmluvnej strany uvedenú v objednávke považuje za riadne doručenie v písomnej forme v súlade s týmto ustanovením VZP.

 2. Podmienky    spracúvania a ochrany osobných údajov sa riadia aktuálne platnou európskou a slovenskou legislatívou, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj osobitnými zákonmi upravujúcimi oblasť osobných údajov. Záujemca vyhlasuje, že sa pred podpisom dohody oboznámil s „Informáciami o spracúvaní osobných údajov“ sprostredkovateľa a právami na ochranu svojich osobných údajov, najmä práve slobodne a dobrovoľne udeliť, ako aj kedykoľvek odvolať, súhlas na marketingové účely. Sprostredkovateľ zverejňuje aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov a kontaktné údaje pre uplatňovanie práv dotknutých osôb na webovej stránke www.houseweber.sk

 3. Jednotlivé ustanovenia týchto VZP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto VZP neúčinné, zostáva tým účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

 4. Tieto  VZP,  dohoda  a vzťahy vyplývajúce z dohody alebo s dohodou súvisiace sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené v týchto VZP alebo v dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 5. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie týchto VZP, zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho  predpisu  Slovenskej  republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam alebo obsah ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VZP alebo kúpnej zmluvy.

 6. Všetky spory  vyplývajúce  z  VZP  alebo z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi budú riešené predovšetkým dohodou a vzájomnými rokovaniami    za účelom dosiahnutia dohody o prípadných sporoch.

 7. Tieto rokovania musia byť vedené v dobrej viere a s    cieľom    zachovania účelu sledovaného týmito VZP. V prípade, ak túto dohodu nebude možné dosiahnuť, je každá    zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na    príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky so svojim nárokom.

Blog

Čaká nás rast alebo pokles cien nehnuteľností?

Exkluzivita ako nástroj kancelárie pre vyššie zhodnotenie

Sú ceny nehnuteľností navyšované umelo? Časť 2.

Sú ceny nehnuteľností navyšované umelo? Časť 1.

Skutočný príbeh spoluzakladateľa „HOUSE“ Martina.